Skip to main content

Rehabilitacja chorych z afazją

pod redakcją Marii T. Nowakowskiej


Książka „Rehabilitacja chorych z afazją” pod redakcją Marii T. Nowakowskiej i zespołu ekspertów to kompleksowy przewodnik po metodach i technikach terapeutycznych stosowanych w leczeniu pacjentów z afazją.

Wstęp autorstwa Marii T. Nowakowskiej przedstawia ogólne założenia książki, podkreślając znaczenie systematycznego podejścia do rehabilitacji oraz wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

Rozdział I: Ogólne zasady postępowania rehabilitacyjnego (Danuta Kądzielawa) omawia mechanizmy powrotu zaburzonych czynności psychicznych, charakterystykę sytuacji życiowej chorych z afazją oraz czynniki wpływające na program i prognozę procesu reedukacji. Podkreśla rolę terapeuty w budowaniu strategii reedukacji, realizacji programu oraz w oddziaływaniu na pacjenta.

Rozdział II: Postępowanie terapeutyczne we wczesnym okresie po zachorowaniu (Elżbieta Łuczywek) koncentruje się na organizacji pracy i nawiązywaniu kontaktu z chorym. Szczegółowo opisuje techniki reedukacji w przypadkach afazji totalnej, dominujących zaburzeń rozumienia mowy oraz zaburzeń mowy ekspresyjnej.

Rozdział III: Metody rehabilitacji chorych z zaburzeniami ekspresji słownej (Joanna Seniów, Maria T. Nowakowska) opisuje różne metody stymulacji ekspresji słownej, bezsłowne ćwiczenia narządu artykulacji, przywracanie zdolności artykułowania głosek, reedukację procesu łączenia głosek w wyrazy, a także metody pracy z pacjentami popełniającymi agramatyzmy ruchowe oraz mówiącymi stylem telegraficznym.

Rozdział IV: Metody rehabilitacji chorych z zaburzeniami rozumienia mowy (Danuta Kądzielawa, Barbara Romero) skupia się na odbudowie prawidłowej percepcji słuchowej wyrazów, przywracaniu zdolności do różnicowania dźwięków mowy oraz interpretacji znaczeniowej słów i zdań.

Rozdział V: Odbudowa rozumienia i posługiwania się określeniami stosunków przestrzennych (Elżbieta Łuczywek) koncentruje się na technikach rehabilitacji mających na celu przywrócenie umiejętności rozumienia i stosowania określeń przestrzennych, co jest istotne dla pełnego funkcjonowania pacjenta w codziennym życiu.

Rozdział VI: Odbudowa zaburzonych czynności pisania i czytania (Elżbieta Łuczywek) omawia ćwiczenia przygotowujące rękę do pisania, metody przywracania obrazu wzrokowego litery, techniki analizy dźwiękowo-literowej słowa oraz różne ćwiczenia mające na celu rehabilitację umiejętności czytania.

Rozdział VII: Terapia grupowa (Joanna Seniów) podkreśla znaczenie terapii grupowej w procesie rehabilitacji pacjentów z afazją. Opisuje organizację i korzyści płynące z pracy w grupach terapeutycznych.

Rozdział VIII: Postępowanie z chorymi w przypadku głębokich i trwałych zaburzeń mowy (Joanna Seniów) przedstawia strategie terapeutyczne dla pacjentów z ciężkimi i trwałymi zaburzeniami mowy, oferując konkretne techniki i ćwiczenia dostosowane do ich potrzeb.

Książka jest bogato ilustrowana i zawiera liczne ryciny, które obrazują różne techniki terapeutyczne oraz ćwiczenia. Zawiera również szczegółową bibliografię, która może być przydatna dla profesjonalistów poszukujących dodatkowych źródeł informacji na temat rehabilitacji afazji.

Podsumowując, „Rehabilitacja chorych z afazją” to wszechstronny przewodnik, który oferuje nieocenione wsparcie dla terapeutów pracujących z pacjentami z afazją, dostarczając im narzędzi i metod niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procesu rehabilitacji.

Afazja.net - Czytam - Piszę - Mówię - Rozumiem