Skip to main content

Podstawy neuropsychologii

Aleksander R. Łuria


„Podstawy neuropsychologii” autorstwa Aleksandra R. Łurii to fundamentalne dzieło w dziedzinie neuropsychologii, które integruje wiedzę z zakresu psychologii i neurologii, ukazując, jak funkcje psychiczne człowieka są zorganizowane w mózgu. Łurii, uznany psycholog radziecki, przedstawia w niej swoje wieloletnie badania i teorie dotyczące mózgowych mechanizmów wyższych czynności nerwowych.

Część I: Funkcjonalna organizacja mózgu i czynność psychiczna

W pierwszej części książki Łuria omawia podstawowe zasady funkcjonowania mózgu oraz jego organizacji w kontekście procesów psychicznych. Autor wskazuje trzy główne źródła wiedzy na ten temat: dane z anatomii porównawczej, dane fizjologiczne uzyskane metodą drażnienia oraz metodą uszkadzania mózgu. Analizuje także ewolucję i strukturę mózgu jako narządu psychiki oraz organizację kory mózgowej.

Łuria wprowadza pojęcie trzech głównych bloków funkcjonalnych mózgu:

  1. Blok regulujący napięcie kory i stan czuwania - odpowiedzialny za ogólny stan aktywności mózgu.
  2. Blok odbierający, przetwarzający i przechowujący informacje - zajmuje się percepcją, pamięcią i innymi funkcjami poznawczymi.
  3. Blok programujący, regulujący i kontrolujący złożone formy psychiki - odpowiada za planowanie, kontrolę i regulację skomplikowanych działań psychicznych.

Część II: Parcjalne systemy mózgu i ich funkcjonalna analiza

Druga część książki koncentruje się na szczegółowej analizie parcjalnych systemów mózgu i ich roli w różnych funkcjach psychicznych. Łuria opisuje, jak różne części mózgu współpracują ze sobą w realizacji złożonych czynności psychicznych, takich jak spostrzeganie wzrokowe, ruch, działanie, uwaga, pamięć i mowa.

Część III: Procesy psychiczne i ich mózgowa organizacja

Trzecia część omawia specyficzne procesy psychiczne i ich mózgową organizację. Łuria bada, jak mózg realizuje różne funkcje psychiczne, w tym:

  • Spostrzeganie - struktura psychologiczna i organizacja mózgowa.
  • Ruch i działanie - złożoność planowania i realizacji ruchów.
  • Uwaga - mechanizmy utrzymywania koncentracji i selekcji bodźców.
  • Pamięć - różnorodne formy pamięci i ich mózgowe podstawy.
  • Mowa - zarówno mowa impresyjna (rozumienie) jak i ekspresyjna (produkcja mowy).
  • Myślenie - zróżnicowanie między myśleniem konkretnym a abstrakcyjnym, oraz ich mózgowe korelaty.
Zastosowanie praktyczne

Łuria podkreśla znaczenie praktyczne neuropsychologii w diagnostyce i rehabilitacji pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu. Metody neuropsychologiczne pozwalają na dokładne rozpoznanie lokalizacji uszkodzeń oraz opracowanie skutecznych strategii rehabilitacji zaburzonych funkcji psychicznych. Dzięki temu neuropsychologia ma nieocenioną wartość zarówno dla psychologii, jak i neurologii oraz neurochirurgii.

Podsumowanie

„Podstawy neuropsychologii” Aleksandra R. Łurii to nie tylko przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu neuropsychologii, ale również kompleksowe omówienie funkcji mózgu w kontekście różnych procesów psychicznych. Łuria, poprzez swoje badania i teorie, przyczynił się do głębszego zrozumienia, jak mózg wspiera różnorodne czynności psychiczne, co ma bezpośrednie przełożenie na praktykę kliniczną i rehabilitację neuropsychologiczną.

Afazja.net - Czytam - Piszę - Mówię - Rozumiem